Hà Nội dùng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch 87 hồ bị ô nhiễm nặng

Hà Nội đã dùng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch 87 hồ bị ô nhiễm nặng (đọc thêm)