"Em ơi, Hà Nội phố" - Hồng Nhung

"Em ơi, Hà Nội phố" - Hồng Nhung (đọc thêm)