Đường vào chốt kiểm dịch ở biên giới Việt Lào

Con đường vào chốt kiểm dịch ở biên giới Việt Lào, tỉnh Quảng Nam
Mới nhất