Độc đáo cây sanh ra trái chi chít

Gốc sanh của ông Nguyễn Lịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) ra trái chi chít. Nhiều người chơi cây cảnh nhận định có thể cây sanh này bị "đột biến" nên mới cho nhiều trái như vậy. (đọc thêm)