Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (đọc thêm)