Đoàn viên dạy bơi miễn phí cho học sinh vùng cao

Đoàn viên dạy bơi miễn phí cho học sinh vùng cao (đọc thêm)