Dạy bơi an toàn cho học sinh khiếm thính ở Đà Nẵng

Dạy bơi an toàn cho học sinh khiếm thính ở Đà Nẵng (đọc thêm)