Đầu tư hàng chục tỷ đồng, di tích thành… phế tích !

Tình trạng xuống cấp khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ kháng chiến B4 (đọc thêm)