Dân lo mất làng vì mỏ cát “moi ruột” lòng sông

Dân lo mất làng vì mỏ cát “moi ruột” lòng sông (đọc thêm)