Công đoàn mong doanh nghiệp công bằng với người lao động

Công đoàn công ty Jyki Việt Nam cho rằng nếu không tăng lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến đời sống người lao động. (đọc thêm)