Chó lục túi lấy trộm tiền của bà chủ đem cho ông chủ

Chó lục túi lấy trộm tiền của bà chủ đem cho ông chủ (đọc thêm)