Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau nói về việc xóa điểm trường lẻ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau nói về việc xóa điểm trường lẻ. (đọc thêm)