Cán bộ và người dân mong muốn có một cái cầu.

Cán bộ và người dân mong muốn có một cái cầu.
Mới nhất