Các nghệ sĩ làm quen với nhau trong “My English Puberty”

Cùng xem những nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc học ngoại ngữ xoay xở thế nào với tiếng Anh… (đọc thêm)