Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời về 30 năm thu hút FDI

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trả lời tổng kết 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (đọc thêm)