Bộ trưởng Lao động ăn cơm trưa giá 15.000 đồng với công nhân may

Bộ trưởng Lao động ăn cơm trưa giá 15.000 đồng với công nhân may (đọc thêm)