Bị hại bức xúc trình bày.

Bị hại bức xúc trình bày. (đọc thêm)