Bán "hết veo" cả tạ rượu nếp chỉ trong buổi sáng Tết Đoan Ngọ

Bán "hết veo" cả tạ rượu nếp chỉ trong buổi sáng Tết Đoan Ngọ (đọc thêm)