Bà Lê Thị Huyền (ủy nhiệm thu thuế của thị trấn Thanh Chương) đã tự ý ký thay cho dân vào biên bản thanh lý hợp đồng.

Bà Lê Thị Huyền (ủy nhiệm thu thuế của thị trấn Thanh Chương) đã tự ý ký thay cho dân vào biên bản thanh lý hợp đồng. (đọc thêm)