Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bà Thảo yêu cầu HĐXX trương cầu giám định lại năng lực hành vi dân sư của ông Vũ. Bà Thảo cho rằng ông Vũ cấp sơ thẩm chưa xem xét tới vấn đề này, kết luận giám định năng lực hành vi của ông Vũ là do ông Vũ tự đi không được thực hiện theo đúng thủ tục. (đọc thêm)