“Arrival” (Cuộc đổ bộ bí ẩn) và sự ra đời của một ngôn ngữ mới ngoài hành tinh.

“Arrival” (Cuộc đổ bộ bí ẩn) và sự ra đời của một ngôn ngữ mới ngoài hành tinh.
Mới nhất