Từ 29/9: Tiếp nhận viên chức là người từ tổ chức xã hội nghề nghiệp

Hoàng Mạnh

(Dân trí) - Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2020, trong đó quy định nhiều trường hợp được tiếp nhận vào viên chức.

Theo đó, Nghị định 115/2020/NĐ-CP có nêu 3 nhóm trường hợp tiếp nhận vào viên chức, như sau:

Các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

Cụ thể:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã.

Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống. 

Người từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoặc doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phân loại viên chức

Theo chức trách, nhiệm vụ

Viên chức quản lý: Là người được bổ nhiệm chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý

Viên chức không giữ chức vụ quản lý: Là người chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân loại theo trình độ đào tạo

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo tiến sĩ.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo đại học.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo cao.

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp.