Infographics: Doanh nghiệp cần gì để nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng?

(Dân trí) - Theo Nghị quyết 42/2020/NQ-CP, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020, phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm 1/2020...

Infographics: Doanh nghiệp cần gì để nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng? - 1
Infographics: Doanh nghiệp cần gì để nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng? - 2

Hoàng Mạnh

Đọc thêm