Thứ sáu, 19/12/2014 - 13:59

Chế độ nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1955, là giảng viên, mã ngạch 15.111, hưởng lương bậc 7, hệ số 6,44 từ ngày 1/12/2011. Đến ngày 1/12/2014, ông đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên. Ông An có thông báo nghỉ hưu từ ngày 22/9/2014, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/3/2015.


Vậy ông An có thuộc trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời trường hợp này như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp ông Nguyễn Văn An, sinh năm 1955, hưởng lương bậc 7, hệ số 6,44 từ ngày 1/12/2011, theo thang lương ngạch viên chức A2, nhóm 1 (A2.1), Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; đến ngày 1/12/2014 đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 8 (bậc cuối cùng trong thang lương). Ông An có thông báo nghỉ hưu từ ngày 22/9/2014, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/3/2015.

Theo đó, ở trong khoảng thời gian kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu (22/9/2014) đến trước ngày nghỉ hưu (1/3/2015), ông An còn thiếu 2 tháng 8 ngày là đủ thời hạn nâng bậc lương thường xuyên (36 tháng) vào ngày 1/12/2014, thỏa mãn điều kiện quy định tại đoạn cuối khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông An được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu, hưởng lương bậc 8, hệ số 6,78, kể từ ngày 1/12/2013.

Theo Chinhphu.vn