Thứ hai, 14/09/2015 - 08:11

Thẩm quyền đánh giá, phân loại viên chức quản lý

Theo Luật Viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị của mình.

Theo phản ánh của ông Thiều Quang Phi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Sơn La, Trung tâm Quan trắc môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La. Căn cứ Điều 13 Luật Viên chức, việc đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập đối với trường hợp ông Hùng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, theo Điều 24 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức thì việc đánh giá viên chức đối với trường hợp ông Hùng lại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường.

Ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về thẩm quyền đánh giá viên chức đối với trường hợp của ông.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức được quy định tại Điều 23 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể: "Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức".

Khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức quy định:

"1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá.

3. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chức quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập".

Như vậy, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Viên chức thì việc đánh giá phân loại viên chức đối với ông Thiều Quang Phi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La.

Theo Chinhphu.vn