Ủng hộ đồng bào lũ quét tại Văn phòng báo Dân trí Cần Thơ.

Ủng hộ đồng bào lũ quét tại Văn phòng báo Dân trí Cần Thơ. (đọc thêm)