Trao Huân chương của Chủ tịch nước đến học sinh lớp 5 cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước

Trao Huân chương của Chủ tịch nước đến học sinh lớp 5 cứu hai em nhỏ khỏi đuối nước (đọc thêm)