Trao giải cuộc thi Thư gửi mẹ hiền.

Trao giải cuộc thi Thư gửi mẹ hiền. (đọc thêm)