Tòa đọc quyết định cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại

Tòa đọc quyết định cho bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại (đọc thêm)