Tai nạn do phanh gấp để tránh chó chạy rông trên đường

Tai nạn do phanh gấp để tránh chó chạy rông trên đường (đọc thêm)