Quang cảnh lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Quang cảnh lễ khởi công cầu Dân trí tại thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (đọc thêm)