Nhiều hộ dân ở Nghi Ân tiếp tục kêu cứu.

Nhiều hộ dân ở Nghi Ân tiếp tục kêu cứu. (đọc thêm)