Nhạc sĩ Vũ Thành An dạy "Nữ hoàng phòng trà Hà Nội" hát bài "Bài không tên số 5".

Nhạc sĩ Vũ Thành An dạy "Nữ hoàng phòng trà Hà Nội" hát bài "Bài không tên số 5". (đọc thêm)