Người dân Hữu Khuông đón đoàn và bê đồ trong ngày khánh thành.

Người dân Hữu Khuông đón đoàn và bê đồ trong ngày khánh thành. (đọc thêm)