Người dân Hà Tĩnh hối hả di chuyển tài sản trước khi bão số 10 đổ bộ.

Video Người dân Hà Tĩnh hối hả di chuyển tài sản trước khi bão số 10 đổ bộ (đọc thêm)