Ngặt nghèo gia cảnh bố tai nạn, con bị tim bẩm sinh.

Ngặt nghèo gia cảnh bố tai nạn, con bị tim bẩm sinh. (đọc thêm)