Một lần phía ông Sỹ bị ngăn cản, phá hoại trụ điện.

Một lần phía ông Sỹ bị ngăn cản, phá hoại trụ điện. (đọc thêm)