Khốn khổ những tuyến đường xuống cấp.

Khốn khổ những tuyến đường xuống cấp. (đọc thêm)