Khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp

Khánh thành cầu Dân trí thứ 12 tại Đồng Tháp (đọc thêm)