Hình ảnh Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn rút súng dọa dân

Hình ảnh Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn rút súng dọa dân (đọc thêm)