Dân bức xúc tình trạng hút cát.

Dân bức xúc tình trạng hút cát. (đọc thêm)