Đạm Hà Bắc, một trong 4 nhà máy phân đạm phát sinh lỗ lớn năm 2016 của Tập đoàn Hoá Chất. Trong đầu năm 2017, nhà máy này cố gắng để giảm lỗ

Dây truyền sản xuất nhà máy đạm Hà Bắc (đọc thêm)