Đại sứ Trần Ngọc An đánh giá bên lề về kết quả Hội nghị ASEM

Đại sứ Trần Ngọc An, Trưởng SOM ASEM Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế, Bộ Ngoại giao đánh giá bên lề về kết quả Hội nghị ASEM (đọc thêm)