Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với từng bị cáo. (đọc thêm)