Cuộc sống trong "nhà quan tài" của người dân Hong Kong

Những người lao động thu nhập thấp phải sống trong căn hộ bé xíu như hộp diêm, còn gọi là nhà quan tài ở Hong Kong. (đọc thêm)