Công trình nước sạch hơn 20 tỷ bỏ hoang.

Công trình nước sạch hơn 20 tỷ bỏ hoang. (đọc thêm)