Con ơi mở mắt ra nhìn mẹ đi con.

Con ơi mở mắt ra nhìn mẹ đi con. (đọc thêm)