Clip: Trao học bổng Grobest cho học sinh nghèo Quảng Bình

Clip: Trao học bổng Grobest cho học sinh nghèo Quảng Bình (đọc thêm)