Chuyện tình 29 năm chồng mù cõng vợ đi làm đồng

Chuyện tình 29 năm chồng mù cõng vợ đi làm đồng (đọc thêm)