Các nhà khảo cổ tìm thấy tượng Pharaoh Ramses II trong một khu xóm nghèo ở Cairo

Các nhà khảo cổ tìm thấy tượng Pharaoh Ramses II trong một khu xóm nghèo ở Cairo (đọc thêm)